Akustikk

Mittet leverer lydfeller for lydisolering av lyddempere, kanaler, baffler, plenumskammer og andre ventilasjonskomponenter. Det leveres også absorbent for montering direkte i tak eller på vegg med montasjebøyler.

Akustikk
Lydabsorbenter

Lydabsorbenter

I Mittet leverer vi høykvalitets lydfelleplater til bruk for lydisolasjon, både i ventilasjonskomponenter og til bedring av akustikk på din arbeidsplass.

Montering

Montering

Lydfelleplatene kan enkelt monteres i tak med bøyler eller plugger vi leverer. Du kan da få bedre akustikk i dine kontor eller møtelokaler.

Størrelser

Størrelser

Vi kan levere lydabsorbenter i alle fasonger. Ta kontakt, så ordner vi en avtale.

Tekniske spesifikasjoner

Handelsnavn: DACRON®

 • Fiberklasse: Polyester (PES)
 • Kjemisk benevning av fiberen: polyester
 • Poly - (eten tereftalat) CAS nummer
 • Form: Stapelfiber
 • Farge: Hvit
 • Lukt: Ingen

Fysikalske data og sikkerhetsdata

 • Endring i fysisk form: Smeltpunkt mellom 250 - 260°C
 • Densitet: 1,3 - 1,4 g/m³ @ 20°C
 • Fordampningsevne: Ikke flyktig
 • Løslighet i vann: Ikke løselig
 • Termisk dekomposisjon: Begynner å nedbrytes ved > 350°C
 • Farlige ødeleggelsesprodukter: Avhenging av temperatur luftilgang, inneholder avfallsgassene ved forbrenning varierende mengder vann, kulldioksid og carbondonoxid, samt små mengder organiske partikler med lav molekylvekt.

Transportklassifisering

 • Ikke regulert, er ikke en farlig vare.
 • Det kreves ingen særskilt idenfikasjon i forholdene til EF Direktiv 67/548.

Sikkerhet ved håndtering

 • Personlig sikkerhets utrustning: Ikke nødvendig
 • Arbeidshygene: Almen rengjøring av arbeidsplass og klær.
 • Avfallshåndtering: Kan gjennvinnes eller brennes
 • Forhåndsregler ved brann: Sloknigsmiddel: Alle vanlige slokningsmiddel inkl.vann, om ikke brannårsaken er en elektrisk kilde.
 • Førstehjelp: Behandle skader som følge av kontakt med smeltet fibermateriale. Kontakt lege ved øyenskade,snittsår, hudirritasjon og brannskader.

Giftinformasjon

 • Produktet kan ikke settes i samband med noen kjente helsefarlige effekter på mennesker. Dyreforsøk befester også dette.
 • Miljøeffekter: Produktet kan ikke settes i sammenhenger med noen kjente miljøskader.

Gjenvinning

 • Sett ut fra et kretsløpsperspektiv er Dacron® et materiale med mange fordeler. Det er lett å identifisere. Det er et termoplastisk materiale som gjennom oppvarming kan smeltes, for siden å andvendes i nye produkter. Ettersom det består av polyetenterftalat (samme polymer som i PET-flasker) så finnes det allerede en organisasjon for gjenvinning av polymeren (KTH arbeidsrapport 1995:8).
 • Dacron® polyester kan brennes og energi kan utvinnes. Avhengig av temperatur og lufttilgang inneholder avfallsgasser ved forbrenning varierende mengder vann, karbondioksid, samt små mengder organiske partikler med lav molekylvekt (Sikkerhetsblad DuPont 8/1991).

Helseaspekter

 • Ingen personlig sikkerhetsutrustning kreves ved handtering av Dacron®. Dacron® fiber har vært anvendt til hjemmeinnredning,sengutstyr og i mange applikasjoner innom sykehus siden 1960- tallet uten kjente problemer. Dacron® skaper ikke allergier, hudirritasjoner eller irritasjon av luftveier.
 • Dacron® er naturlig hvitt, luktfritt, råtner og mygler ikke. Dacron® avgir heller ingen emisjoner.

Tekniske spesifikasjoner